พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 11

กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับการใช้งาน e-Signature กฎหมาย "ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์" หรือ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) เป็นกฎหมายกลางที่รองรับสถานะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีผลผูกพันและใช้บังคับได้ตามกฎหมาย ยกตัวอย่างกรณี พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 11 มาตรา 11 ห้ามมิให้ปฏิเสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐาน ในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายเพียงเพราะ เหตุว่าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะเชื่อถือได้หรือไม่เพียงใดนั้น ให้พิเคราะห์ถึงความน่าเชื่อถือของลักษณะหรือ วิธีการที่ใช้สร้าง เก็บรักษา หรือสื่อสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะ หรือวิธีการรักษา ความครบถ้วน…

Continue Readingพ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 11

พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 10 และ 12

กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับการใช้งาน e-Signature กฎหมาย "ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์" หรือ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) เป็นกฎหมายกลางที่รองรับสถานะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีผลผูกพันและใช้บังคับได้ตามกฎหมาย ยกตัวอย่างกรณี พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 10 และ 12 มาตรา 10 (e-Original) รองรับเอกสารต้นฉบับ ซึ่งมีวิธีการที่เชื่อถือได้ในการรักษาความถูกต้องของข้อความตั้งแต่ข้อความเสร็จสมบูรณ์และสามารถแสดงข้อความนั้นภายหลังได้ โดยความถูกต้องให้พิจารณาถึงความครบถ้วนและไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดของข้อความ เว้นแต่การรับรองหรือบันทึกเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตามปกติในการติดต่อสื่อสาร การเก็บรักษา…

Continue Readingพ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 10 และ 12

พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 9, 26 และ 28

กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับการใช้งาน e-Signature กฎหมาย "ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์" หรือ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) เป็นกฎหมายกลางที่รองรับสถานะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีผลผูกพันและใช้บังคับได้ตามกฎหมาย ยกตัวอย่างกรณี พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 9, 26 และ 28 มาตรา 9 เป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบใดๆ (อักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณ์อื่นใดที่สร้างขึ้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์)มาตรา 26 เป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะตามที่กำหนด…

Continue Readingพ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 9, 26 และ 28

พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 8

กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับการใช้งาน e-Signature กฎหมาย "ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์" หรือ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) เป็นกฎหมายกลางที่รองรับสถานะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีผลผูกพันและใช้บังคับได้ตามกฎหมาย ยกตัวอย่างกรณี พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 8 มาตรา 8 การจัดทำข้อความขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงและนำกลับมาใช้ได้ โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลงให้ถือว่าข้อความนั้นได้ทำเป็นหนังสือมีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดงแล้ว เอกสารที่ลงนามด้วย e-Signature มีผลตามกฎหมาย ตรวจสอบได้!! ตัวอย่าง ตามเนื้อหาการ์ตูนเซ็นสัญญาจ้างงานระหว่าง เชนทร์…

Continue Readingพ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 8

การตรวจสอบลายมือชื่อดิจิทัล ไฟล์ PDF

การตรวจสอบลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบไฟล์ PDF ตามที่กฎหมายกำหนด เบื้องต้นมี 2 วิธี คือตรวจสอบลายมือชื่อดิจิทัลด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Reader DCตรวจสอบลายมือชื่อดิจิทัลด้วยระบบตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (TEDA Web Validation Portal) ตรวจสอบลายมือชื่อดิจิทัลไฟล์ PDF ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC มีขั้นตอนดังนี้1. เปิดโปรแกรม Adobe Acrobat Reader…

Continue Readingการตรวจสอบลายมือชื่อดิจิทัล ไฟล์ PDF

พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 7

กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับการใช้งาน e-Signature กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) เป็นกฎหมายกลางที่รองรับสถานะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีผลผูกพันและใช้บังคับได้ตามกฎหมาย ยกตัวอย่างกรณี พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 7 มาตรา 7 ห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใด เพียงเพราะเหตุที่ข้อความนั้นอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หมายความว่า มีสัญญากู้ยืมเงิน แต่เจ้าหนี้ยกหนี้ให้ทางข้อความไลน์ ไม่ต้องจ่ายคืนแล้วใช่ไหม ? ตัวอย่าง ตามเนื้อหาการ์ตูนกู้ยืมเงินระหว่าง ซงคัง และ พัคแจออนข้อความที่ พัคแจออน…

Continue Readingพ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 7

ลองจินตนาการภาพ.. ประโยชน์ขององค์กรไร้กระดาษ

ลองนึกภาพว่าเอกสารทุกอย่างในธุรกิจของคุณไม่ว่าจะเป็นสัญญาทุกประเภทใบแจ้งหนี้ใบสั่งซื้อรายงานใบแจ้งยอดธนาคารทุกฉบับทั้งหมดนี้ถูกจัดเก็บไว้ในที่เดียวและสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่บนอุปกรณ์ใดก็ได้ตลอดเวลา คุณไม่ต้องขอให้หัวหน้าคุณเซ็นอนุมัติจ่ายเงินใหม่เพื่อทดแทนเอกสารที่สูญหายธุรกิจไม่เสียหายเนื่องจากเครื่องพิมพ์เอกสารทำงานมีปัญหาหรือหมึกหมดหรือไม่ต้องจ่ายเงินขยายสำนักงานสำหรับเพิ่มพื้นที่ตู้เก็บเอกสารหาก บริษัท ของคุณเป็นองค์กรไร้กระดาษเพียงแค่คุณเปิดโทรศัพท์กดปุ่มและดูเอกสารของคุณจะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติไปยังที่ที่เหมาะสมหรือเอกสารเหล่านั้นจะถูกส่งไปยังผู้รับที่คุณต้องการอย่างปลอดภัย หากคุณเป็นกรรมการผู้จัดการที่ดูแล บริษัท ในเครือหลาย บริษัท ในแต่ละวันคุณต้องเดินทางไปประชุมหลายสถานที่ทั้งที่ บริษัท ในเครือและที่ บริษัท ของลูกค้าการที่หลายส่วนงานต้องรอให้คุณเดินทางไปลงนามเอกสารในแต่ละที่ทำให้ในบางครั้งการทำงานหลาย ๆ อย่างช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็นหาก บริษัท ของคุณเป็นองค์กรไร้กระดาษคุณสามารถลงนามเอกสารได้ในระหว่างเดินทางไปทำงานระหว่างพักจากการประชุมสัมมนาหรือแม้แต่ระหว่างที่คุณพาครอบครัวไปพักผ่อนที่ต่างประเทศคุณจะไม่ใช่ส่วนที่ทำให้ธุรกิจของคุณขับเคลื่อนช้าอีกต่อไป ลองนึกภาพต่อไปอีกว่าเอกสารในธุรกิจของคุณแต่ละฉบับถูกเก็บไว้โดยได้รับการป้องกันด้วยการเข้ารหัสและรหัสผ่านที่คอมพิวเตอร์สร้างขึ้นซึ่งมีเพียงคนที่มีสิทธิ์เท่านั้นที่จะเข้าถึงเอกสารของคุณได้เอกสารที่มีความปลอดภัยสูงเหล่านี้ทั้งหมดได้รับการสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติโดยสำเนาเอกสารดิจิทัลนี้จะถูกจัดเก็บอยู่ต่างที่กับเอกสารตั้งต้นเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเอกสารจะอยู่ตลอดกาลแม้ว่าแหล่งเก็บข้อมูลหลักจะถูกไฟไหม้หรือได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติเอกสารของคุณจะยังมีอยู่พร้อมใช้งานเสมอ ด้วยประโยชน์ทั้งหมดนี้ช่วยให้คุณประหยัดเงินได้หลายล้านบาทต่อปีหรือมากกว่านั้น และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานทางธุรกิจและประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าได้อย่างมาก สามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้ทดลองใช้ zDOX ได้ฟรีโดยเข้าไปที่ https://www.zdox.net และ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบนมือถือได้ที่

Continue Readingลองจินตนาการภาพ.. ประโยชน์ขององค์กรไร้กระดาษ
Read more about the article อะไรคือเหตุผลที่พวกคุณยังคงใช้กระดาษภายในองค์กร ??
what make you use paper

อะไรคือเหตุผลที่พวกคุณยังคงใช้กระดาษภายในองค์กร ??

แม้การทํางานแบบไม่ใช้กระดาษ (Paperless) จะมีข้อได้ดีด้านการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และความปลอดภัยที่ชัดเจน แต่การนํามาใช้จริงก็ยังไม่แพร่หลายเท่าที่ควร คุณคิดว่าเหตุผลอันดับหนึ่งที่องค์กรไม่เปลี่ยนเป็นองค์กรไร้กระดาษคืออะไร ? 47% ของพนักงานที่ได้รับการสำรวจกล่าวว่าเหตุผลอันดับต้น ๆ ของการไม่เลิกใช้กระดาษคือไม่มีคำสั่งให้ทำจากผู้บริหาร โดยพื้นฐานแล้วพนักงานส่วนใหญ่พร้อมและเต็มใจที่จะไม่ใช้กระดาษ มนุษย์ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง เจ้าของธรุกิจขนาดเล็กหลายคนมีทัศนคติว่า “ธุรกิจดําเนินได้ด้วยดีอยู่แล้วยังไม่เห็นเหตผลที่ต้องเปลี่ยน” รวมถึงธุรกิจดั้งเดิม เช่น อุตสาหกรรมกฎหมาย มีวิธีการดําเนินธุรกิจสืบทอดกันมายาวนานซึ่งยากที่จะเปลี่ยนแปลงหรือธุรกิจขนาดเล็กที่มีพนักงานไม่กี่คนอาจหรือไม่มีเวลาหรือไม่มีเงินทุนซื้อซอฟต์แวร์แปลงเอกสารและฝึกอบรมพนักงาน เป็นต้น ธุรกิจที่มีผลประกอบการที่ดีมักจะใช้เวลาและทรัพยากรส่วนใหญ่ทุ่มไปยังส่วนงานที่สร้างยอดขายมากที่สุด ทําให้ลืมไปว่าการที่มียอดขาย 100 บาท ไม่ได้ทําให้เกิดกําไร 100 บาท แต่การลดค่าใช้จ่าย 100…

Continue Readingอะไรคือเหตุผลที่พวกคุณยังคงใช้กระดาษภายในองค์กร ??

กรมบัญชีกลาง ประกาศ ให้ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้างได้…

หน่วยงานของรัฐได้นำรูปแบบการดำเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการทำงานมากขึ้น เพื่อความสะดวก คล่องตัว ลดขั้นตอนในการดำเนินงาน และลดการใช้กระดาษ เช่น ระบบการอนุมัติ การอนุญาตหรือการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น สถานการณ์ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐ ได้ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งอาจส่งผลให้หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ เซ่น กรณีการรับข้อเสนอของผู้ประกอบการบางวิธีที่กำหนดให้ยื่นข้อเสนอโดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐ โดยไม่ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) และการลงนามในสัญญา เป็นต้น คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบันพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๔๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม…

Continue Readingกรมบัญชีกลาง ประกาศ ให้ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้างได้…

กรมสรรพากรให้หักลดหย่อนภาษี 2 เท่า เพื่อสนับสนุน SMEs สู้โควิด!!

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการให้ผู้ประกอบการ SMEs หักค่าใช้จ่ายได้ถึง 2 เท่า สำหรับค่าซื้อหรือจ้างทำ หรือค่าใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ (Software) ที่จ่ายให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทำหรือผู้ให้บริการ ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เฉพาะในส่วนที่ไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs พร้อมปรับเปลี่ยนธุรกิจก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร…

Continue Readingกรมสรรพากรให้หักลดหย่อนภาษี 2 เท่า เพื่อสนับสนุน SMEs สู้โควิด!!