Let's zDox Connect help you

Get better results by using zDox today!

Add zDox Connect

คุณสามารถเพิ่ม zDox Connect เป็นเพื่อนได้ด้วยการสแกน QR Code หรือเพิ่มด้วยชื่อ @zdox

Sign-in

 1. หน้าจอแชท LINE ที่ข้อความ zDox Connect กดปุ่ม เข้าสู่ระบบหรือด้านล่างขวากดเมนู ACCOUNT
 2. กรณีใช้งานครั้งแรก LINE จะแสดงข้อความขออนุญาตการเข้าถึงข้อมูลของระบบ zDox กด Allow
 3. กรอก Username และ Password ของสมาชิกระบบ zDox กดปุ่ม Connect

File keeping

 1. กดไอคอน แป้นพิมพ์
 2. กดไอคอน > บนแป้นพิมพ์
 3. กดไอคอน + บนแป้นพิมพ์
 4. กด Keep
 5. เลือกไฟล์ข้อมูลที่ต้องการอัปโหลด
 6. ข้อความยืนยันประเภทเอกสารถูกต้อง?
  1. กด Yes ประเภทเอกสารถูกต้อง
  2. กด No ประเภทเอกสารไม่ถูกต้อง
 7. กรณีกด Yes ระบบบันทึกประเภทเอกสาร ตามที่ผู้ใช้งานยืนยันเรียบร้อยและเสร็จสิ้นการอัปโหลดไฟล์จัดเก็บในระบบ zDox
 8. กรณีกด No ผู้ใช้งานจะต้องกดเลือกประเภทเอกสารที่ถูกต้องโดยตัวเลือกแสดง 2 ชุด
  เมื่อเลือกประเภทเอกสารแล้วระบบจะบันทึกประเภทที่เลือกและเสร็จสิ้นการอัปโหลดไฟล์จัดเก็บในระบบ zDox

File Searching

 1. หน้าจอแชท LINE พิมพ์ $ตามด้วยคำค้น เช่น $ภาษี ระบบจะแสดงรายการไฟล์ที่ตรงกับคำค้น
 2. หลังจากกดปุ่มดูเอกสาร ในข้อ 1. แล้ว ในกรณีที่ session ในการติดต่อกับ zDox หมด ระบบจะแสดงหน้าล็อกอิน กรอกข้อมูลด้วยสมาชิกระบบ zDox
 3. แสดงไฟล์เอกสารที่เลือก

Document Type

ไฟล์นำเข้า PDF เท่านั้นที่ zDox Connect สามารถจำแนกประเภทได้ มี 20 ประเภท ดังนี้

1. จดหมายส่งมอบงาน

2. ทะเบียนบ้าน

3. บัตรประจำตัวประชาชน

4. ใบกำกับภาษี

5. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

6. ใบรับรองการศึกษา

7. ใบรับรองเงินเดือน

8. ใบรับรองแพทย์

9. ใบลา

10. ใบเสนอราคา

11. ใบสมัครงาน

12. ใบเสร็จรับเงิน

13. รายงานการประชุม

14. เรซูเม่

15. สมุดบัญชีธนาคาร

16. สลิปเงินเดือน

17. สัญญาความลับข้อมูล

18. สำเนาทะเบียนรถ

19. หนังสือเดินทาง

20. อื่นๆ

You could change your life by changing the way you work.
try zDox

Also, we have version for mobile Today!!!