You are currently viewing พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 7
Article 7

พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 7

กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับการใช้งาน e-Signature

กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) เป็นกฎหมายกลางที่รองรับสถานะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีผลผูกพันและใช้บังคับได้ตามกฎหมาย

ยกตัวอย่างกรณี พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 7

มาตรา 7 ห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใด 
เพียงเพราะเหตุที่ข้อความนั้นอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

หมายความว่า มีสัญญากู้ยืมเงิน แต่เจ้าหนี้ยกหนี้ให้ทางข้อความไลน์ ไม่ต้องจ่ายคืนแล้วใช่ไหม ?

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มาตรา7 e-Signature
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มาตรา7 e-Signature

ตัวอย่าง ตามเนื้อหาการ์ตูนกู้ยืมเงินระหว่าง ซงคัง และ พัคแจออน

ข้อความที่ พัคแจออน ส่งถึง ซงคัง ทางไลน์มีใจความว่า “เอางี้ละกัน ไม่ต้องคืนเลย ยกหนี้ให้จะได้ไม่ต้องมีภาระ ถือว่าเป็นเพื่อนกัน เราไม่ได้ลำบาก ถือว่าเราช่วยเพื่อน” การส่งข้อมูลดังกล่าวเป็นการสนทนาผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ถือว่าเป็นการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ มีผลบังคับใช้ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 7 บัญญัติว่า *ห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้กฎหมายของข้อความใดเพียงเพราะเหตุที่ข้อความนั้นอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์*

ดังนั้น : ซงคัง ไม่ต้องจ่ายเงินคืน พัคแจออน นะจ๊ะ!