You are currently viewing พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 9, 26 และ 28
Article 9, 26 and 28

พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 9, 26 และ 28

กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับการใช้งาน e-Signature

กฎหมาย “ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) เป็นกฎหมายกลางที่รองรับสถานะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีผลผูกพันและใช้บังคับได้ตามกฎหมาย

ยกตัวอย่างกรณี พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 9, 26 และ 28

มาตรา 9 เป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบใดๆ (อักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณ์
อื่นใดที่สร้างขึ้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์)
มาตรา 26 เป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะตามที่กำหนด (ลายมือชื่อดิจิทัลที่อาศัยโครงสร้าง
พื้นฐานกุญแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure:PKI))
มาตรา 28 เป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะตามที่กำหนด (ลายมือชื่อดิจิทัลที่อาศัยโครงสร้าง
พื้นฐานกุญแจสาธารณะ (PKI) และอาศัยใบรับรองที่ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรอง)

 Work from home เซ็นเอกสารออนไลน์ยังไง ? ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ตัวอย่าง ตามเนื้อหาการ์ตูน Work from home ของบริษัทแห่งนึงที่ต้องเซ็นเอกสารออนไลน์

จากเนื้อเรื่องที่พนักงานคุยกันในช่วง Work from home ว่า

  1. ประโยคที่ B พูดว่า “จะมี ใช่ๆ ตัดแปะ เข้ารียกว่า e-Signature เป็นไปตาม พ.ร.บ. ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์มาตรา 9 แล้ว” จะเป็นไปตามมาตรา 9 บัญญัติว่า * ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า อักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณ์อื่นใดที่ถูกสร้างขึ้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนำมาใช้ประกอบกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น เพื่อแสดงว่าบุคคลดังหล่าวยอมรับข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น

     

  2. ประโยคที่ B พูดว่า “แต่มันก็มีอีกแบบนะ นอกจากเอารูปลายเซ็นตัดแปะแล้ว ยังใช้ Digital Signature เข้ารหัสด้วย ซึ่งก็เป็นไปตามมาตรา 26 ทำให้เอกสารนั้นดูน่าเชื่อถือขึ้นมาอีกเลย” จะเป็นไปตามมาตรา 26 บัญญัติว่า * ลายมือชื่อดิจิทัล หมายถึง ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากกระบวนการเข้ารหัสลับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ลายมือชื่อดิจิทัลที่อาศัยโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ Public Key Infrastructure: PKI) ซึ่งช่วยให้สามารถยืนยันตัวเจ้าของลายมือชื่อและตรวจพบการเปลี่ยนแปลงของข้อความและลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ รวมถึงการทำให้เจ้าของลายมือชื่อไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดจากข้อความที่ตนเองลงลายมือชื่อได้

     

  3. ประโยคที่ C พูดว่า “แต่ถ้าจะดีกว่านี้ ต้องใช้ Digital Signature ที่ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรองที่น่าเชื่อถือเพื่อตรงตาม มาตรา 28 ด้วยนะ” จะเป็นไปตามมาตรา 28 บัญญัติว่า * เป็นไปตามมาตรา 26 และอาศัยใบรับรองที่ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรอง