FAQ

Most frequent questions and answers

zDox เหมาะสมกับธุรกิจทุกประเภท ที่มีการเซ็นอนุมัติเอกสาร

มีการให้บริการ 2 ประเภท คือ

1. On could (มีให้บริการทั้งองค์กรและบุคคล)

2. On Premise (ให้บริการแบบองค์กร)

ช่องทางการติดต่อมีทั้งหมด 4 ช่องทาง
1.Website : www.zdox.net
2.Page Facebook : zDox
3.Email : zdox.ginkgosoft@gmail.com
4.Tel : 02-068-5566

zDox รองรับการเซ็นเอกสารได้แค่ประเภทเดียว คือ ไฟล์ PDF

Website และ Mobile มีทั้งระบบ IOS และ Android

มีผลทางกฎหมาย เพราะมี Certificate ที่รับรองลายเซ็นดิจิทัล ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

Would you like something more?

GET BETTER RESULTS BY USING ZDOX TODAY!