Transforming the way you do business.

Get better results by using zDox today!

Electronic Signature

คุณสามารถลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยการคลิ๊กที่พื้นที่ของลายเซ็น และสามารถเพิ่มความปลอดภัยในการเซ็นได้โดยการใช้ 2 Factor Authentication เพื่อป้องกันไม่ให้คนที่เข้าเครื่องของคุณมาแอบเซ็นเอกสารแทนคุณ

Document Flow

การส่งเอกสารไปให้ผู้เกี่ยวข้องลงนาม สามารถกำหนดลำดับขั้นในการลงนามได้ทั้งแบบจากบนลงล่าง(ลำดับด้านล่างต้องรอลำดับด้านบนลงนามก่อน) และแบบระดับเดียวกัน นอกจากนี้ยังกำหนดให้ผู้ใช้บางคนรับทราบเอกสารโดยไม่ต้องลงนามได้ (CC)

Share to your team

การส่งไฟล์เอกสารไปให้ผู้ที่อยู่ในบริษัทเดียวกันหรือบุคคลภายนอก สามารถทำได้ด้วยการแชร์ ทั้งนี้สามารถเพิ่มความปลอดภัยได้ด้วยการ 

  • กำหนดรหัสผ่านในการเปิดดูไฟล์
  • สามารถกำหนดให้ผู้อ่านเปิดดูได้อย่างเดียวไม่สามารถ download
  • สามารถกำหนดวันที่สิ้นสุดการแชร์ไฟล์ได้

Secure Cloud Storage

นอกจากการใช้ password ในการ login แล้ว ผู้ใช้งานสามารถกำหนดให้ใช้ 2 Factor Authentication เพื่อสร้างความมั่นใจขึ้นอีกขั้นว่าจะไม่มีใครเข้าถึงเอกสารของคุณได้ ทั้งนี้สามารถใช้ 2FA นี้ได้ทั้งในตอน login และตอนเซ็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

Dashboard

ในส่วนนี้จะมีแสดงจำนวนงานที่ผู้ใช้ต้องลงนาม เอกสารที่รอผู้อื่นลงนาม และเอกสารที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว

สำหรับองค์กรที่ใช้งานระบบ GetInvoice สามารถดูข้อมูลสรุป e-tax invoice ในด้านต่างๆ ได้ในหน้า Dashboard และยังสามารถ download รายงานภาษีซื้อและภาษีขายได้

Collaboration

ทีมงานสามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นในงาน เพื่อการทำงานสะดวกและรวดเร็ว

You could change your life by changing the way you work.
try zDox

Also, we have version for mobile Today!!!