zDOX

Appliance Box

Get better results by using zDox Appliance Box today!
Appliance Box

zDOX Appliance Box

e-signature, e-document help you to be paperless organization.
Electronic Signature

ระบบบริหารจัดการเอกสารออนไลน์ รับส่งเอกสารเพื่อ ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature)

เป็นเครื่องมือช่วยให้องค์กรของท่านทำ Digital Transformation ได้ง่ายขึ้น ทำให้องค์กรประหยัด มีความรวดเร็วในการทํางาน และปลอดภัย สามารถทําให้องค์กรของท่านบรรลุผลได้ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่น้อยลง

ในปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายรองรับลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature) พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) เป็นกฎหมายกลางที่รองรับสถานะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีผลผูกพันและใช้บังคับได้ตามกฎหมาย

zDOX ได้ทำตามแนวทางการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้ผู้ใช้งานมีแนวทางในการลงลายมือชื่อ ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยแนวทางการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เลขที่ ขมธอ. 23-2563

Why
zDOX Appliance Box

ความปลอดภัยของ zDOX

zDOX safety

zDOX ได้รับการรับรอง ISO/IEC 27001:2013 (Information Security Management System: ISMS) ตามมาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล เป็นมาตรฐานสากลที่สามารถตรวจประเมินได้สำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล มาตรฐานนี้ให้การรับรองว่า zDOX ได้ดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดตามสัญญาอันเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลสำคัญ และมีการดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อปกป้องข้อมูลที่สำคัญจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต

zDOX มีมาตรฐาน Two-Factor Authentication (2FA) คือ การยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน โดยปกติแล้วการที่ผู้ใช้จะเข้าใช้งานระบบได้จะต้องมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน แต่ถ้าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านถูกโจรกรรมไปจะทำให้ผู้โจรกรรมสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้ทั้งหมด ดังนั้น zDOX จึงได้รับการออกแบบให้มีการยืนยันตัวตนเพิ่มอีกขั้น

zDOX ใช้ Digital Signature ลงนามอีกชั้นหลังจากเอกสารมีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว เพื่อทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่าเอกสารดิจิทัลที่ลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้ หากมีการแก้ไขก็จะสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งมีผลทำให้ผู้ลงนามลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์จะไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้

ทุกท่านสามารถลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ zDOX ได้อย่างมั่นใจ เนื่องจากพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรองให้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การลงนามในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เทียบเท่ากับการทำธุรกรรมด้วยกระดาษ สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่นี่

คุณสมบัติที่สำคัญ (Features)

Digital Signature
Digital Signature
Electronic Document
Electronic Document
Secure Share
Secure Share
Secure Storage
Secure Storage
Advance Search
Advance Search

ประโยชน์ของ zDOX

ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
(Business continuity)

ธุรกิจของท่านสามารถดำเนินได้ต่อเนื่อง เมื่อสามารถทำงานได้ทุกที่ผ่านมือถือหรือโน้ตบุ๊ก 

ประหยัดต้นทุน
(Cost saving)

ลดค่าใช้จ่ายได้ทั้งกระดาษ พื้นที่จัดเก็บเอกสาร ค่าขนส่งเอกสาร และยังลดเวลาในการจัดเก็บและค้นหาเอกสาร

เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำงาน

สามารถลงนามเอกสารได้ในระหว่างเดินทางไปทำงาน ระหว่างพักจากการประชุมสัมมนา คุณจะไม่ใช่ส่วนที่ทำให้ธุรกิจของคุณขับเคลื่อนช้าอีกต่อไป

Models

If you need other specification. please contact us.

ZB-02

(Unlimited Users)

Storage

Storage

Usable 2 TB

CPU

Intel Xeon 8 Core 2.6 GHz 65W

Memory 64 GB

RAID

RAID type 5

LAN

1 Gb x2

คุณสมบัติทั้งหมด

Electronic Signatureสามารถส่งเอกสารลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ เอกสารที่ได้รับการลงนามครบถ้วนแล้ว จะไม่สามารถลบหรือแก้ไขได้
Digital Signatureเอกสารที่ลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้วจะใช้ Digital Signature ขององค์กรเข้ารหัสไฟล์เอกสาร
Personal Certificateสามารถเลือกลงนามเอกสารด้วย certificate ส่วนบุคคลได้
Certificate upload (PKCS #11)สามารถติดตั้ง certificate ตามมาตรฐาน X.509 ของหน่วยงานที่มีอำนาจออกหนังสือรับรอง หรือผู้ให้บริการออกใบรับรอง (CA) โดยการ upload เข้าระบบได้
PKCS #7 ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อยู่ในรูปแบบ Cryptographic Message Syntax (CMS) ตามมาตรฐาน PKCS #7 หรือ RFC 2315
Online Certificate Status Protocolสามารถแนบข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบสถานะของใบรับรอง X.509 ในรูปแบบ Online Certificate Status Protocol (OCSP)
Time Stampingรองรับการประทับรับรองเวลาเอกสารทั้งภายในระบบและภายนอกระบบ สอดคล้องตาม RFC 3161 โดยแนบเวลาที่ได้รับการประทับรับรองที่ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบที่ ISO 32000-1 กำหนด
Standard / Lawขมธอ. 11-2560, พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มาตรา 9, 10, 12, 26, 28
2 Languages support (TH, EN)รองรับการใช้งานแบบ 2 ภาษา ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
Multiple documents sending in a workflowสามารถส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกันได้มากกว่าหนึ่งไฟล์ได้
Attach document in workflowผู้ลงนามเอกสาร สามารถเพิ่มเอกสารแนบเข้าไปใน workflow ได้
Document signer orderingสามารถกำหนดลำดับการส่งเอกสารลงนามอิเล็กทรอนิกส์ได้
Multiple signatures on a single documentสามารถกำหนดให้ลายมือชื่ออยู่ทุกหน้า เฉพาะหน้าเลขคู่ หน้าเลขคี่ หน้าแรก หน้าสุดท้าย และยังกำหนดตำแหน่งของลายมือชื่อเองได้
Auto approve documentรองรับการกำหนดให้ระบบอนุมัติเอกสารให้อัตโนมัติ
Document and image formats supportรองรับการจัดเก็บ เรียกดู เอกสารที่เป็น .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx และไฟล์ภาพ .jpg, .bmp, .png, .gif เป็นต้น
Document version controlมีการบริหารเวอร์ชันของเอกสาร สามารถเรียกดูเอกสารเวอร์ชันเก่าได้
Google document online integrationสามารถสร้างและแก้ไขผ่านช่องทาง Google Document online ได้
Microsoft office online integrationสามารถสร้างและแก้ไขผ่านช่องทาง Microsoft Document online (Hotmail) ได้
Document workflow templateสามารถกำหนดรูปแบบเส้นทางการส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไปลงนามได้
Email notify to participantสามารถส่งอีเมลแจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านใน workflow เช่น เมื่อได้รับเอกสารที่ต้องลงนาม เอกสารนั้นถูกยกเลิก เอกสารที่ลงนามครบถ้วนแล้ว
Workflow progress viewerสามารถดูสถานะงานเอกสารล่าสุด ใครกำลังพิจารณา และใครลงนามแล้ว
Free text fieldผู้ลงนามสามารถเพิ่มข้อความเข้าไปในเอกสารได้
Secure shareสามารถส่งไฟล์เอกสารไปให้ผู้ที่อยู่ในบริษัทเดียวกันหรือบุคคลภายนอก ได้ด้วยการแชร์ สามารถกำหนดรหัสผ่านและวันหมดอายุการแชร์ได้
Share with me / Share by meสามารถดูไฟล์หรือเอกสารที่ผู้ใช้เป็นผู้แชร์และผู้อื่นแชร์มาให้
Easy searchสามารถค้นหาเอกสารได้ด้วย full-text search และสามารถค้นหาเอกสารที่เคยลงนามไปแล้วได้ง่าย
Two Factor Authenticationระบบมีความปลอดภัยโดยมีการยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน
Authorization / Permissionสามารถบริหารจัดการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานภายในองค์กรได้
AD/LDAP Integrationรองรับการเชื่อมต่อกับ AD/LDAP
API Integration (Document, Sign)มี API สำหรับให้ระบบอื่นๆ สามารถเรียกใช้งานเอกสารและเซ็นเอกสาร
Email server connectสามารถเชื่อมต่อกับ email server ระบบภายนอกสำหรับการส่ง email ได้
Alert (overload, connection fail, space running out)มีการแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบเมื่อระบบเกิดปัญหาหรือใช้ทรัพยากรเครื่องมากเกินกว่าที่กำหนดไว้

You could change your life by changing the way you work.

"Try zDOX"

Also, we have version for mobile Today!!!