How to

GET BETTER RESULTS BY USING ZDOX TODAY!​

Manual

pdf

Paperless Organization White Paper

4.2 MB

เอกสารอธิบายการปรับการทำงานขององค์กรจากการทำงานด้วยกระดาษให้เป็นองค์กรที่ทำงานได้โดยไม่ต้องใช้กระดาษ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการทำงาน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอีกด้วย

pdf

zDox user manual

15.6 MB

รายละเอียดการใช้งานระบบ zDox สำหรับผู้ใช้งานระบบในการจัดเก็บ แลกเปลี่ยน และ
ระบุเอกลักษณ์ของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Storage, Exchange and Identify electronic document)

pdf

zDox Connect user manual

3.9 MB

รายละเอียดการใช้งาน zDox Connect สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานระบบ zDox ผ่านทาง LINE ในการจัดเก็บ และค้นหาเอกสาร

pdf

How to clear cache and cookies on Google Chrome

403 KB

รายละเอียดการลบ cache และ cookies บน browser ‘Google Chrome’

Video

zdox chapter2
Play Video

zDox: Register and Login

สมัครผ่าน Facebook, Google+ และสร้างบัญชีตนเองด้วยอีเมล หรือให้ แอดมินระบบเป็นผู้สร้างให้
ส่งอีเมลยืนยันตัวตนอีกครั้ง กรณีอีเมลไม่ส่งไปหลังจากสมัคร, ลืมรหัสผ่านทำอย่างไร

zdox Chapter3.1
Play Video

zDox: Manage Profile and Create Digital Signature

เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ แก้ไขชื่อ-สกุล ดูขนาดพื้นที่การใช้งาน เปลี่ยนรหัสผ่าน ตั้งค่า Digital Signature

zdox Chapter3.2
Play Video

zDox: Two Factor Authentication

การตั้งค่า Authentication 2-Step Verification ป้องกันการ Login หรือ เซ็นเอกสาร, สอนการใช้งาน และออกจากระบบ”

zdox chapter4
Play Video

zDox: Dashboard

Dashboard ประกอบด้วยอะไรบ้าง ทำอะไรได้บ้าง เมนูมีอะไรอย่างไร ใช้งานอย่างไร
เมนูการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ ลายเซ็นดิจิทัล, งานที่ต้องลงนาม, รอผู้อื่นลงนาม, เอกสารที่ลงนามแล้ว, ส่งเอกสารลงนาม, จัดการเอกสาร, ส่วนข้อมูลสรุป e-Tax Invoice มูลค่า รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย กราฟสรุปจำนวนรายการในปัจจุบัน รายเดือน

zdox chapter5
Play Video

zDox: Create Upload File Folder

การจัดการเอกสารข้อมูลต่างๆ ที่ใช้งานภายในระบบ zDox ซึ่งสามารถจัดการและจัดเก็บโฟลเดอร์ ไฟล์เอกสารต่างๆ โดยกดที่เมนูหลัก “จัดการเอกสาร” หรือที่หน้าแดชบอร์ด กดปุ่ม “จัดการเอกสาร”