How to

GET BETTER RESULTS BY USING ZDOX TODAY!​

Manual

pdf

User manual

9.4 MB

รายละเอียดการใช้งานระบบ zDox สำหรับผู้ใช้งานระบบในการจัดเก็บ แลกเปลี่ยน และ
ระบุเอกลักษณ์ของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Storage, Exchange and Identify electronic document)

Video

zdox chapter2
Play Video

zDox: Register and Login

สมัครผ่าน Facebook, Google+ และสร้างบัญชีตนเองด้วยอีเมล หรือให้ แอดมินระบบเป็นผู้สร้างให้
ส่งอีเมลยืนยันตัวตนอีกครั้ง กรณีอีเมลไม่ส่งไปหลังจากสมัคร, ลืมรหัสผ่านทำอย่างไร

zdox Chapter3.1
Play Video

zDox: Manage Profile and Create Digital Signature

เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ แก้ไขชื่อ-สกุล ดูขนาดพื้นที่การใช้งาน เปลี่ยนรหัสผ่าน ตั้งค่า Digital Signature

zdox Chapter3.2
Play Video

zDox: Two Factor Authentication

การตั้งค่า Authentication 2-Step Verification ป้องกันการ Login หรือ เซ็นเอกสาร, สอนการใช้งาน และออกจากระบบ”

zdox chapter4
Play Video

zDox: Dashboard

Dashboard ประกอบด้วยอะไรบ้าง ทำอะไรได้บ้าง เมนูมีอะไรอย่างไร ใช้งานอย่างไร
เมนูการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ ลายเซ็นดิจิทัล, งานที่ต้องลงนาม, รอผู้อื่นลงนาม, เอกสารที่ลงนามแล้ว, ส่งเอกสารลงนาม, จัดการเอกสาร, ส่วนข้อมูลสรุป e-Tax Invoice มูลค่า รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย กราฟสรุปจำนวนรายการในปัจจุบัน รายเดือน

zdox chapter5
Play Video

zDox: Create Upload File Folder

การจัดการเอกสารข้อมูลต่างๆ ที่ใช้งานภายในระบบ zDox ซึ่งสามารถจัดการและจัดเก็บโฟลเดอร์ ไฟล์เอกสารต่างๆ โดยกดที่เมนูหลัก “จัดการเอกสาร” หรือที่หน้าแดชบอร์ด กดปุ่ม “จัดการเอกสาร”